Vedtægter for Teaterforeningen Blæksprutten.


§1. Foreningens navn
Foreningens navn er Teaterforeningen Blæksprutten, Egtved.


§2. Foreningens hjemsted
Foreningen har hjemme i Vejle Kommune, Egtved.


§3. Foreningens formål
Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt og frivilligt arbejde og at
medlemmerne engagerer sig i det frivillige foreningsarbejde med dramatisk
kunst og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis
for alle interesserede, og i videst muligt omfang at vejlede og koordinere de
amatørteatertiltag, der eksisterer eller opstår i nærområdet.


§4. Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem
af foreningen, når medlemskabet er registreret.
4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet
fastsættes af generalforsamlingen.
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på
førstkommende generalforsamling.


§5. Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller
opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds
varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens
reviderede regnskab.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og
medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage
før.
5.4 Stemmeret i foreningen:
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15
år har én stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.
5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og
kasserer være fyldt 18 år.
5.6 Alle afgørelser varetages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer
besluttes med 2/3 flertal blandt fremmødte.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.
Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3
medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Evt.
5.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.
5.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles
digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et
fysisk møde.


§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen
fremsætter ønske derom eller når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14
dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige
dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.


§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige
generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler
posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. Der kan
vælges en kasserer uden for bestyrelsen til at føre regnskabet samt forestå
betalinger af regninger og modtage indbetalinger. Det påhviler da den
konstituerede kasserer at føre kontrol med regnskabet.
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Hvert år er på skift 3 eller 4
bestyrelsesmedlemmer på valg.
7.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et
bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten
i stedet i og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er til stede.
7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan
nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde en oversigt over
indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde
regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.


§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden eller den konstituerede kasserer i forening med et andet
bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Ved køb og salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage
dispositioner på vegne af foreningen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.


§10 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær
generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst ¾
af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige
flertal på ¾ for en opløsning opnås, men under halvdelen af medlemmerne er
til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor
beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med ¾ af de afgivne
stemmer uanset antallet af fremmødte.
11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål,
som besluttes på den opløsende generalforsamling.


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. november 2022.
______________________________________________
Dirigentens underskrif