Vedtægter For Amatørteaterforeningen ”Blæksprutten” i det fhv. Egtved Kommune

Vedtægter for Teaterforeningen Blæksprutten.

§1. 

Foreningens navn

Foreningens navn er Teaterforeningen Blæksprutten, Egtved.

§2. 

Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemme i Vejle Kommune, Egtved.

§3. 

Foreningens formål

Foreningens almennyttige formål er at danne ramme om et aktivt arbejde 

 dramatisk kunst

 og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis, og i videst muligt omfang at vejlede og koordinere de amatørteatertiltag, der eksisterer eller opstår i nærområdet.

    med

§4. Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5. Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab

.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4 Stemmeret i foreningen:

år

har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har én stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

Alle medlemmer, der er fyldt 15

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

5.6 Alle afgørelser varetages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt fremmødte.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

     1. Valg af dirigent og stemmetællere

     2. Bestyrelsens beretning

     3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

     4. Fastsættelse af kontingent

     5. Indkomne forslag

     6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

     7. Valg af bestyrelse og suppleant

     8. Valg af revis

     9. 

Evt.

or

5.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen fremsætter ønske derom eller når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. Der kan vælges en kasserer uden for bestyrelsen til at føre regnskabet samt forestå betalinger af regninger og modtage indbetalinger. Det påhviler da den konstituerede kasserer at føre kontrol med regnskabet.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Hvert år er på skift 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

7.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet i og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller 

den konstituerede 

kasserer i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. 

Ved køb og salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på ¾ for en opløsning opnås, men under halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2022.